Effekten af resultatbaseret styring

Af Lektor Ane Qvortrup, Leder af Center for interdisciplinær forskning og udvikling

Resultatbaseret styring på grundskole-, beskæftigelses- og socialområdet

I dagens udgave af Politiken præsenteres en ny rapport fra analyseinstituttet Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (i daglig tale Kora) baseret på 60 danske og udenlandske undersøgelser af målstyring på 3 store velfærdsområder: folkeskole, beskæftigelse og socialområdet. I avisen præsenteres resultaterne meget ensidigt:

”Styring efter resultater i den offentlige sektor virker stik mod hensigten (…) På uddannelsesområdet kan det være, at skolerne pumper de lette elever frem i resultatmålingerne og fjerner opmærksomheden fra mere komplicerede elever”

 

Dette fører hurtigt til meget letkøbte konklusioner om, at mål er frygtelige, og at målstyring ikke kan gøres intelligent.

Intelligente mål

Men dette er slet ikke rapportens konklusion. Forskeren bag rapporten bliver spurgt: ‘Skal man droppe målene helt?’ Og hun svarer: “Slet ikke”.

“det er vigtigt med mål. Man skal arbejde med andre og supplerende måder […] Der er forskel på, om man jagter mål for at gøre beslutningstagere uden for organisationen glade eller reelt for at forbedre arbejdet”.

Ingen gyldne løsninger

Hvad kan vi så lære af det? 1) Den en gang for alle gyldne løsning i uddannelse og andre professioner findes ikke. 2) Vi må skelne mellem styring og didaktisk arbejde. 3) Alt professionelt arbejde kan gøres godt og dårligt – og om det gøres godt eller dårligt handler ikke om metoden, men om den indstilling og tilgang, de professionelle anlægger.

Men: Er der nogen, der vil påstå det modsatte?

Hvad kan vi i virkeligheden lære: Det er vigtigt med kildekritik !

Niels Åkerstrøm Andersen peger på, hvordan viden i videnssamfundet via såkaldte diskursinstitutioner, er blevet en strategisk styrende del af samfundet. Pointen er, at dette ifølge Åkerstrøm fordrer en forskning, som kan træde et skridt tilbage, og som kan spørge til de undersøgelser, begreber, problemer, teorier og forklaringer, som anvendes af de såkaldte diskursinstitutioner. Forskningen må spørge: Hvordan er de blevet til? (Åkerstrøm Andersen, 1999, p. 11).

Prøv det selv. Træd et skridt tilbage. Læs KORA–rapporten:

http://www.kora.dk/media/5186743/10946_review-af-resultatbaseret-styring.pdf

Kan du genkende det billede, Politikens tegner? Jeg kan ikke.

Kilder:

Åkerstrøm Andersen, N. (1999). Diskursive analysestrategier: Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann: Nyt fra samfundsvidenskaberne.

http://politiken.dk/indland/ECE3159486/forsker-maalstyring-virker-mod-hensigten/

Debatten om gymnasiereformen

Af Lektor Ane Qvortrup, Leder af Center for interdisciplinær forskning og udvikling

Regeringens gymnasieudspil

For to dage siden, onsdag d. 6. 2016, fremlagde regeringen med undervisningsminister Ellen Trane Nørby i spidsen sit gymnasieudspil. Hovedelementerne i udspillet kan samles i følgende 6 punkter:

1) Adgangskrav på 4 i dansk og matematik for de fire gymnasiale uddannelser: stx, hhx, htx og hf. Kravet indfases over tre år, så unge der søger ind i 2017 og 2018 skal leve op til et adgangskrav på 2.

2) Antallet af studieretninger reduceres fra de nuværende 209 til 18 i stx, 13 i hhx og 18 i htx.

3) Matematik på B-niveau bliver obligatorisk for de fleste på stx og hhx, og der sættes øget fokus på fremmedsproglige, skriftlige og digitale kompetencer.

4) Almen Studieforberedelse (AT) på stx afskaffes, og Studieområdet (SO), som i dag er en del af det indledende grundforløb, nytænkes på hhx og htx.

5) HF moderniseres med nye fagpakker, der målrettes erhvervsakademier og professionshøjskoler.

6) Nye prøveformer med fokus på forebyggelse af snyd udvikles.

 

Gymnasieudspillet vil, hvis det bliver gennemført, ændre grundlæggende på gymnasiet, som vi kender det i dag, og der har også – både på dagen for udspillet og siden – dannet grundlag for heftig debat. Den debat nåede sit højeste i går aftes på DR’s program Debatten, hvor gymnasiereformen blev diskuteret af et bredt og solidt panel bestående af:

 • Undervisningsminister, Ellen Trane Nørby
 • Undervisningsordfører fra Liberal Alliance, Merete Risager
 • Undervisningsordfører fra Dansk Folkeparti, Marie Krarup
 • Børne- og undervisningsordfører fra SF, Jacob Mark
 • Undervisningsordfører fra Radikale, Lotte Rod
 • Undervisningsordfører fra Alternativet, Carolina Magdalene Maier
 • Formand for de danske gymnasieelever, Veronika Schultz
 • Rektor på professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann
 • Lektor på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet Steen Laugesen Hansen
 • Professor emeritus ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet Peter Kemp
 • Borgmester, Lolland, Holger Schou Rasmussen
 • Formand for Danske Skoleelever, Silke Fogelberg
 • Pædagogisk og faglig koordinator, Øregård Gymnasium, Peter Brøndum
 • Og ikke mindst vores egen lektor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet Dion Rüsselbæk Hansen

I dag, dagen efter debatten, var jeg heldig at få 15 minutter med Dion over en kop kaffe. Her forklarede han mig, hvorfor der for ham at se er en række problemer med det nye udspil, og jeg fik mulighed for at stille ham et par spørgsmål om gymnasiet, god (ud)dannelse og god undervisning:

Retorikken fejler

Hvad er for dig at se centralt i den nye gymnasiereform?

Der er mange centrale elementer deri. Vi har hele karakteren på 4 som indgang til gymnasiet. Man kan altid diskutere, om der skal være karakterer eller ej. Jeg er ikke entydig på det punkt, men jeg hælder til, at der ikke skal være adgangskrav ud fra den begrundelse, at der faktisk er mange elever, der modnes og blomstrer senere. Jeg synes, det er meget tidligt i livet, man skal vælge retning, når vi faktisk ved, at der er en gruppe af elever, der udvikler sig meget under deres gymnasietid og ender med at komme ud med meget flotte resultater. Så synes jeg måske også, at man fejler i retorikken. Man taler om en faglig oprustning, men man kigger det forkerte sted hen. Jeg mener ikke, at en grænse på 4 korrelerer med faglig oprustning.

“Jeg synes, man skal kigge meget på de undervisningsmæssige og pædagogiske praksisser, vi har, og spørge sig selv: Hvad bliver tiden egentlig brugt på?”

 

Vi har set i de seneste år, at der er en meget stor politisk detailregulering, der gør, at mange fagprofessionelle og ledere i vores uddannelsesinstitutioner skal bruge rigtig meget tid på at forfølge nogle politisk bestemte mål, og man kan jo diskutere, om det er det, der fører til en faglig svækkelse. Det er jo paradoksalt og et væsentligt problem, hvis de selv er med til at svække den faglighed, de taler frem. I den forbindelse bliver vi jo selvfølgelig nødt til at diskutere: Hvad mener vi med faglig svækkelse og med faglighed? Jeg er meget uklar på, hvad man mener fra politisk hold, altså hvori det faglige problem består. Her har vi lektoren fra Nils Bohr instituttet i går, der peger på nogle problemstillinger, vi selvfølgelig ikke må sidde overhørig. Men jeg har altså nogle studerende, jeg har undervist gennem mange år, som jeg bestemt ikke mener er blevet fagligt svagere.

Almendannelsen er vigtig

Så synes jeg i øvrigt, at hele det her spørgsmål om almendannelse er vigtigt. Jeg forstår almendannelse som det, at man bliver mere end sig selv nok. Almendannelse er der, hvor man overskrider sig selv ift. noget, der er større end sig selv. Men det er også det der med, at man bliver en del af noget, der er større end en selv. Fx et samfund. Som jeg har eksemplificeret, betyder de andre rigtig meget i almendannelse. Det, der er meget slående, når man læser udspillet fra regeringen, det er, at de andre faktisk slet ikke figurer.

“Lad mig læse en lille passage op. Der står, at ”Eleverne skal have viden om egen-økonomi”. Hvad handler det om? Er det, fordi de ikke kan administrere deres egen økonomi eller hvad? Er det, fordi de skal føre regnskab med sig selv? De skal uddannes til entreprenørskab. De skal opnå kompetencer som digitale borgere. Altså det ligger meget langt væk fra den dannelse, der normalt har præget uddannelsessystemet, som var meget mere overordnet.”

 

Dannelse er et meget mærkeligt begreb. Vi har meget svært ved at indholdsbestemme det, men det er ikke en svaghed. Det er det, at vi kan være mennesker, og vi kan være sammen på mange måder. Men vi skal huske, at vi ikke bare skal være menneske som et individ, men også i et socialt fællesskab. Fællesskabet er virkelig skubbet ud til fordel for det meget proaktive individ, der kan begå sig i en global, konkurrencemæssig virkelighed.

Den gode faglighed

Du kommer i meget høj grad rundt om almendannelsen og peger i tillæg dertil på to andre spændende ting, som jeg godt kunne tænke mig at komme mere omkring. Hvis i skal kigge fremad, hvis du skal give et svar på spørgsmålene: Hvad er god faglighed, og hvad er faglighedens status i gymnasiet? Og det sidste er undervisningen. Du nævnte selv, at vi skulle kigge på undervisningen og kvalitetsudvikle den, og det vil jeg også gerne høre lidt mere om.  

Så altså: Faglighed. Hvad er god faglighed?

Det er et meget vigtigt spørgsmål, du stiller, men også et ufatteligt svært spørgsmål. Hvis jeg skal prøve at indsnævre det, derfra hvor jeg taler, så må det være noget med, at det er gennem fagene, vi får en bestemt tilgang til verden. Det er gennem fagene, at vi kan komme verden nærmere på den ene side, men også kan lægge afstand til verden på den anden side. Og jeg mener, at netop denne dobbelthed er vigtig i faget. Vi kan alle sammen gå ud empirisk og iagttage verden, men vi kan ikke nødvendigvis forstå, hvad der sker i verden. Det er det, de humanistiske fag prøver at forstå, hvis jeg skal prøve at forenkle det. De kan ikke altid forstå mekanismerne i verden, men det er så der, hvor vi har vores naturvidenskab. Og så kan de ikke forstå de uretfærdigheder, vi har i verden, og det er så der, vi har vores samfundsvidenskab. Jeg mener altså, at fagene kan give os nogle forskellige indsigter i verden. Og her må vi tale for konservatisme, for der er bare nogle fag, som kan give os nogle grundlæggende indsigter.

“Vi skal selvfølgelig også tænke på, at faget er en konstruktion, og at verden ikke kan opdeles i fag, og at de derfor skal arbejde samme.”

 

Det har man ikke været ret gode til i gymnasiet efter min bedste overbevisning, men det er måske også det mest vanskelige at gøre. Det kræver, at man er moden, og måske skal det først være på universitetet. AT har ikke været den store succes, som jeg havde håbet på. Men jeg synes også, at AT er et meget meget vanskelig fag. AT er ikke et dumt fag, som ikke har noget at byde på, men det har ikke fået den succes, man havde håbet på. Måske er det, fordi de ikke er dygtige nok i gymnasiet. Det kræver, man kan tænke videnskabsteoretisk.

Undervisning er et offentligt rum

Jeg mener, gymnasiet skal koncentrere sig meget om fagene og om sagen. Det er det, vi er fælles om. Faget er ikke en individuel foreteelse. Det er en kollektiv foreteelse. Undervisning er et offentligt rum, og det er i det offentlige rum, vi bliver klogere på verden sammen. Det handler ikke om, at vi ikke skal dyrke individet, men individet skal kunne spille med på offentlige præmisser. Og jeg kan frygte, at det offentlige rum lider under det store fokus, vi har på individet nu her, der betyder, at vi ikke kan dyrke det der – faget og sagen – sammen.

Og det leder mig hen til spørgsmål om, hvad der er god undervisning. Det er undervisning, der tager faget og sagen som udgangspunkt og derudfra bygger på så at sige. Hvad er mit fag? Hvordan kan vi åbne verden med mit fag? Hvordan kan vi bruge mit fag til at gøre de unge mennesker klogere på verden, på de andre og på dem selv? Og det er typisk de spørgsmål, man ikke stiller, fordi vi har et endemål med fagene. Det lukker ned for meget ny betydning. Hvor ville vi nå, hvis vi ikke skulle noget bestemt sted hen? Måske ville vi nå andre steder hen? Det er det, jeg frygter lidt. At vi tror, vi på forhånd kan sige, hvad der er vigtigt. Det er ikke fordi vi ikke skal have mål, for det er også klogt at have mål for ting. De må bare ikke blive for styrende.

Lærerfiguren skal åbne verden

Et sidste spørgsmål. Hvis vi tager det udgangspunkt, at der faktisk er behov for at styrke gymnasieskolen og undervisningen i gymnasieregi, og du skulle give et bud til politikerne. Hvad ville dit forslag så være?

Jeg tror, der kunne være mange gode bud, og jeg tror ikke bare, man skal lade skolerne køre sit eget løb. Det har vi prøvet før, og jeg mener også, at gymnasiet tidligere var for selvfedt og troede, de kunne for meget selv. Men jeg mener, man skal få læreren og lærerfiguren talt frem igen og spørge: Hvad er det, I kan som figurer? Det er at åbne verden for vores kommende generationer, og det kræver, der bruges meget mere tid på faget og sagen. Det synes jeg ikke, vi gør nu. Der er for mange lag, der kommer ovenpå. Læreren er en meget vigtig figur, der skal smitte, og som skal brænde for det, han går ind med. Jeg har set en matematiklærer, der kunne sidde og gætte forbogstaver og efternavn ved at bruge statistik. Så viser man, hvordan man kan åbne verden og gøre verden spændende. Og det synes jeg måske ikke, der er nok af.

 

Hør mere fra Dion Rüsselbæk Hansen ved at se Debatten på DR i går: https://www.dr.dk/tv/se/debatten/

Mens vi venter på gymnasiereform 2016

Af: Hanne Fie Rasmussen, studerende på kandidatuddannelsen i Pædagogik på SDU.

Aprilsnar

Den 1. April 2016, var der, vanen tro, en række falske nyhederne i medierne. En af dem, faldt jeg lige pladask for. Det var på Gymnasieskolernes Lærerforeningens (GL) hjemmeside, hvor man kunne læse overskriften Gymnasiereform på plads. Artiklen berettede om, hvordan et enigt Folketing, havde indgået forlig om en ny gymnasiereform, for, som der stod, “da parterne forstod, at det var et uddannelsespolitisk fejlskud at indføre karakterkrav til gymnasieuddannelserne, gik resten af forhandlingerne som smurt”.

Karakterkrav i gymnasiet

GL brugte aprilsnaren til at udtrykke en skepsis og bekymring over for det forslag om at stille karakterkrav til gymnasieuddannelserne, som kan blive en realitet, når den gymnasiereform, vi alle går og venter på, kommer. De har i andre sammenhænge bragt lignende skepsis og bekymring på banen. På et møde med tillidsrepræsentanterne i marts måned sagde GL-formand Annette Nordstrøm Hansen:

”Jeg tror desværre, vi kommer til at se nogle store forandringer. Der er et enormt politisk pres for at få et ekskluderende gymnasium – et elitært gymnasium”

I andre lejre bydes karakterkravet velkomment. Stine Vrang Elias, direktør i tænketanken DEA, er en af dem, der går ind for karakterkrav. Hun knytter sit argument an til det forhold, at andelen af en ungdomsårgang med studenterhue er steget og steget de seneste år og ser karakterkravet som et middel til sikre færre, men dygtigere almene studenter.

“Vi har simpelt hen brug for et nyt ungdomsuddannelsessystem, som på den ene side gør op med ideen om gymnasiet som den sikre vej mod en gylden fremtid. Og på den anden side gør, at vi får et samlet uddannelsessystem, som i langt højere grad matcher behovene på fremtidens arbejdsmarked. (…) Første forslag er, at der på den korte bane indføres et karakterkrav (…) så de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver for de bogligt kvalificerede.” 

Spørgsmålet er så, hvor højt baren skal sættes. Skal kravet hedde 02, 4, eller 7? En markant fortaler for skrappe karakterkrav er Liberal Alliance. I deres udspil til en ny gymnasieaftale skriver de, at ”adgangskravet bør være 7 i gennemsnit i de faglige fag fra folkeskolen eller via en optagelsesprøve, der viser tilsvarende niveau”.

Uddannelsessystemet formidler og selekterer

Luhmann siger, at uddannelsessystemet har to funktioner, det skal formidle og så skal det selektere (Luhmann, 2006). Karakterkravet er en meget klar selektionsmekanisme. Måske er jeg bare et følsomt og idealistisk menneske, men jeg har det svært med uddannelsessystemets selektionsdel. Det bringer mine tanker tilbage på forgangne tider, hvor uddannelse var for de få, og hvor den sociale mobilitet var næsten ikke eksisterende. Arv var alt afgørende. Forgangne tider, som stadig består hjemme hos os. I min del af vores familie venter vi stadig på, at den første med en langvideregående uddannelse skal udklækkes (forhåbentlig til sommer), mens der i min svigerfamilie ikke er én, der ikke har en lang videregående uddannelse!

Fra elite- til massegymnasium

For et par uger siden læste jeg Harry Haues Almendannelse for tiden. Det er en undersøgelse af gymnasieskolens udvikling med fokus på dens almendannelse. Han beskriver, hvordan gymnasiets har udviklet sig fra at være et elitegymnasium for de få til det massegymnasiet for de mange, sådan som vi kender det i dag…i hvert fald indtil den nye reform! Haue skriver at den første studentereksamen i Danmark blev afholdt her i Odense, nede på Katedralskolen i 1846. De otte elever blev afhørt af tre professorer, bl.a. fysikeren H.C. Ørsted. Alle otte bestod (Haue, 2004, p. 31). Fra 1921 til 1936 voksede gymnasiefrekvensen fra 1,7% til 3,2% og det vakte bekymring. Man kunne ikke forestille sig, hvad de mange studenter skulle bruges til (Haue, 2004, p. 169). En bekymring, der ikke er ulig Stina Vangs fokus på at matche behovene på fremtidens arbejdsmarked.

Uddannelse som middel mod totalitarismen

Men efter anden verdenskrig skiftede synet på uddannelse. Tidligere havde målet været at kvalificere de få til at varetage særlige samfundsopgaver og dermed indtage en samfundsposition som akademiker. Nu blev uddannelse opfattet som et middel til at modvirke de udefra kommende trusler. Uddannelse var nødvendig, hvis demokratiet skulle sejre over totalitarismen, så fx nazismen og fascismen aldrig igen skulle kunne gøre sig gældende. Nå ja, og så var uddannelse dengang (som i dag) et middel til at sikre Danmarks konkurrenceevne i en stadig mere globaliseret verden (Haue, 2004, p. 166). For at hamle op med det globale uddannelseskapløb som var startet, måtte Danmark se at komme i gang. I 1960 tog knap 7% af en dansk ungdomsårgang studentereksamen, mens tallet i Norge var 12%, Sverige 18% og i USA tog hele 40% af en ungdomsårgang studentereksamen!

”I 1960 drejede det sig ikke om at begrænse akademiker arbejdsløsheden, men om at lokke elever til gymnasiet med uddannelsesstøtte og en tidssvarende almendannelse for at sikre Danmark en plads i den internationale første division” (Haue, 2004, p. 167).

Og dermed gik gymnasiet fra at være en elitær institution for de få, til en uddannelse for mange.

Eliteuddannelse eller masseuddannelse?

Diskussionen af gymnasiets funktion er altså ikke ny. Hvad mener du? Skal gymnasiet være et elitegymnasium for de få eller et massegymnasium for mange? Skal dets sigte være arbejdsmarkedets behov? Danmarks konkurrenceevne? Udefrakommende trusler? Almendannelse? Er gymnasiets selektionsfunktion vigtig? Og hvad med den sociale mobilitet? Hvordan håber du gymnasiereform 2016 ser ud?

 

Kilder:

https://www.liberalalliance.dk/wp-content/uploads/2016/03/LA-Gymnasieudspil_marts-2016.pdf

http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Sider/Gymnasiereform-paa-plads.aspx

http://gymnasieskolen.dk/gl-fremtidens-gymnasium-bliver-elitært-og-ekskluderende

http://www.dea.nu/nyheder-blogs/blogs/uddannelses-danmark-traekker-skaevt

Haue, H. (2004). Almendannelse for tiden.

Luhmann, N. (2006). Samfundets uddannelsessystem: Hans Reitzel.

 

 

Gergen og spørgsmålet om hvad SDU EDU blog egentlig er for en størrelse?

Digitalformidling? Sort tekst på en hvid skærm? Undervisning? Programmering? Eller bare en blog? Ifølge Kenneth Gergen og socialkonstruktionismen, så er ‘det her’ først noget, når vi begynder at tale om det, og hvad det så er, ja det afhænger af, hvilke ord vi vælger at sætte på.

Af: Hanne Fie Rasmussen, studerende på kandidatuddannelsen i Pædagogik på SDU

Begrebet ‘blog’ er noget vi taler os til i det sociale

De fleste af os vil være enige om, at denne form for kommunikation er det vi kalder for en blog. Det er noget vi er blevet enige om i fællesskab, som en passende betegnelse for sådan en online platform, hvor en/nogle formidler noget til andre som så kan læse, dele, linke, like, kommentere eller helt blokere. For en blog er det, som formidlere og forbrugere gør den til. At en genstand kun er, i kraft af det, som det sociale fællesskab vælger at konstruere den som, det ville Kenneth J. Gergen nok være enig med mig i.

Besøg af Gergen

Den amerikanske psykolog og professor Kenneth Gergen, besøgte kort før påske Institut for kulturvidenskaber og gav os fremmødte en spændende forelæsning i Auditorium 100. Gergens forelæsning tog, som hans videnskabelige arbejde, afsæt i socialkonstruktionismen. Den bygger på den forståelse, at viden konstrueres i og med sociale relationer, hvor det ikke er interessant ”hvad ting er”, altså deres ontologi, men hvordan vi taler om genstande.

”Language (…) is not a mirror of life, it is the doing of life itself”
(Gergen, 1999)

Sproget er aldrig mig, men altid os

Det sjove er, at ting ikke kræver at blive talt om, det er noget vi i kraft af vores fællesskaber og relationer vælger at gøre. Og ved at sætte ord på, så definerer vi både genstanden og os selv. For som Gergen siger, så er sproget aldrig neutralt, sprog rammesætter og sproget er aldrig mig, det er et os. Gergen er ikke bare konstruktivist han er socialkonstruktionist – og dermed er sproget alt. Konstruktioner kan altså ikke bare henvises til kultur, kognitiv aktivitet eller erfaringer, det må altid føres tilbage til sproget.

Sprogspillet afspejler livsformen

Gergen er inspireret af Wittgenstein[1], for ifølge Wittgenstein findes der flere måder at tale på, flere typer af sprogspil. ”Beskrivelser af virkeligheden ved hjælp af sætninger, som kan være enten sande eller falske, er èn type sprogspil blandt andre. At afgive løfte, give en ordre eller sige tak for mad er eksempler på tre typer af sprogspil, som fungerer anderledes end det at beskrive noget” (Husted & Lübcke, 2001, p. 65). Og forskellige sprogspil vil være knyttet til forskellige livsformer.

Gergen og socialkonstruktionismen

Dette tankesæt indvier Gergen os også i denne torsdag i marts på SDU. Han bringer et meget nærværende eksempel med afsæt i netop Auditorium 100 på SDU, hvor vi er samlet. Gergen forklarer, hvordan de ord der vil blive sat på Auditorium 100, vil afhænge af, hvem der besøger det. Hvis det er en flok akustikingeniører, der er på besøg, så vil de snakke om lyden, de hårde overfladers evne til at reflektere den, og de perforerede træpladers evne til at absorbere den, rummets egenskaber i relation til lyd, vil blive definerende. Får Auditorium 100 i stedet besøg af en flok fra uddannelsesvidenskab, så vil snakken måske i stedet gå på, hvilken type af undervisning og læring, et rum som dette lægger op til. Eller, når det som i går, får besøg af IKV og en inspirerende professor i socialkonstruktionisme, så er det denne tilgangs muligheder og begrænsninger der diskuteres.

Lad os give SDU EDU bloggen liv!

På samme vis vil jeg håbe, at I vil være med til at snakke om og med denne blog (som er den kategori jeg vælger at putte den i). Give den liv og indhold, så vi i vores sociale fællesskab kan snakke os frem til mening, hjælpe hinanden til at navigere i forhold til gode og dårlige former for uddannelsesvidenskabelighed, lade os diskutere forskellige metoders styrke og svagheder og rækkevidden af pædagogisk og interkulturel viden. Lad os gøre dette til et aktivt og levende medie, hvor vi sammen uddanner til kritiske forbrugere af viden og informationer. Hvor vi ikke bare forholder os til andres ontologiske kategoriseringer, men hvor vi i fællesskab konstruerer vores uddannelsesvidenskabelige, pædagogiske og interkulturelle faglighed. Så kom med et bud, hvad er det her, hvad skal det være? Sæt ord på, tal del lad os konstruere et fælles sprogspil.

Hvad siger I? Er I med på den ide?

[1] Ludwig Wittgenstein (1889-1951), østrigsk filosof

Kilder

https://www.youtube.com/watch?v=-AsKFFX9Ib0&feature=youtu.be

Kenneth J. Gergen, Relational responsibility. Thousand Oaks, CA.: Sage. 1999 With S. McNamee ISBN 978-0-7619-1093-0

Husted, J., & Lübcke, P. (2001). Politikens filosofihåndbog: Politikens Forlag.